Algemene voorwaarden

Artikel 1: voorwaarden toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.
1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining de volgende betekenis: “Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten
2.1 Alle door Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining. Het is ook mogelijk dat Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining in overleg met de opdrachtgever een brief of e-mail stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.
2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
2.5 Als Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 3: rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining en haar opdrachtgever verplicht Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst tussen Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining en haar opdrachtgever accepteert Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining gesloten overeenkomst. Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
3.5 Als Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)
4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.
4.2 Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.
4.3 Een deelnemer kan zich in overleg met Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining is doorgegeven. 

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van peptalks en coachprogramma’s
5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een dergelijke overeenkomst met Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een peptalk of coachprogramma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining en haar opdrachtgever ongekort van kracht.
5.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot een week voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
5.4 Bij annulering, ontbinding en opzegging van een peptalk of coachprogramma binnen een week voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen kosten aan Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining te vergoeden.
5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging van een peptalk of coachprogramma binnen 24 uur voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining te vergoeden.
5.6 Bij verplaatsing binnen 24 uur voorafgaand aan een peptalk of coachprogramma is de opdrachtgever verplicht om 25% van de overeengekomen kosten aan Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van persoonlijke of groepstrainingen
6.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een dergelijke overeenkomst met Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
6.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een training op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining en haar opdrachtgever ongekort van kracht.
6.3 In het geval van lopende of openstaande trainingen is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
6.4 Bij annulering, ontbinding en opzegging van een training binnen twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 25% van de overeengekomen kosten aan Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining te vergoeden.
6.5 Bij verplaatsing binnen 48 uur voorafgaand aan de training is de opdrachtgever verplicht om 100% van de overeengekomen kosten aan Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk
7.1 In het geval van trainingen die Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
7.2 Als de opdrachtgever binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining de gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.
7.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining te vergoeden.

Artikel 8: overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk. 

Artikel 9: betalingsvoorwaarden
9.1 Alle door Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
9.2 Alle door Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders is aangegeven.
9.3 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
9.4 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
9.6 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht. 

Artikel 10: intellectuele eigendom en auteursrechten
10.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining  aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.
10.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 

Artikel 11: aansprakelijkheid
11.1 Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining en haar medewerkers.
11.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
11.3 Wanneer Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
11.4 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is. 

Artikel 12: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2 Als Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. 

Artikel 13: persoonsgegevens
13.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Iris Colijn | Peptalks & Talenttraining beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden. Aanvullende informatie is te vinden in het Privacybeleid.